BETINGELSERIMMATERIELLE RETTIGHETER
Innholdet på Sefa`s hjemmeside innkludert uten unntak; all tekst ,grafikk,bilder,fotografier,koder,multimedia filer, interaktive service merker og logoer er eid eller under lisens av Sefa Helsesenter AS, og er underlagt copyright og åndverksloven, internasjonale lover og internationale konvesjoner.

Innformasjonen på Sefa sin nettside er gitt til deg for din innformasjon og kun til personlig bruk, og kan derfor ikke brukes,kopieres,reprodusert,distribuert,eller brukes i noen media sammenheng overhodet, eller på noen annen måte brukes uten skriftelig tilatelse fra sefa helsesenter AS.
Du godtar å ikke bruke,kopiere eller distribuere noe av innholdet til komersielt bruk.
Du godtar å ikke omgå, fjerne eller på noen annen måte interfere med sikkerhets relatert informasjon som begrenser bruk eller kopiering av noe av innholdet eller påtvinge begrensninger på sefa sin nettside eller innhold.

BETALINGER
Stripe (WWW:stripe.com) er den eksklusive autoriserte forhandleren for varer og servicer gitt av Sefastore. Alle betalinger for varer og tjenester på Sefastore går igjennom Stripe.

PRIS FORANDRINGER
Sefa forbeholder seg retten til å modifisere prisene på Sefa produkter når som helst. Slike endringer kan forekomme når som helst, ved å endre prisene for varer på Sefastore sin nettside eller Sefa sine sosiale nettverk.

MODIFISERING AV NETTSIDEN
Sefa forbeholder seg retten til enhver tid å modifisere eller fjerne (enten midlertidig eller permanent) Sefa sin nettside eller deler av den.
Med eller uten notifikation. Sefa er ikke annsvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen modifikation, suspensjon eller avvikling av Sefa sin nettside.

PRIS POLITIKK
Sefa sine produkter er solgt i begrenset antall og tilgjengelighet. Vi har gjort vårt beste for fremvise våre produkter så korrekt som mulig på Sefa sin nettside. Vær oppmerksom på variasjoner i utseende,farve, størrelser og fasong kan forekomme.

EGENSKAPER
Ved å bruke Sefa sin nettside, godtar du å holde Sefa uten ansvar for noen form for krav, i tilegg til tap, utgifter, skader og kostnader som resultat av overtredelse av dine service betingelser eller noen aktivitet relatert til din konto.

Sefa ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR TAP ELLER SKADE PÅFØRT SOM RESULTAT AV NOEN FORM FOR KONTAKT ELLER BRUK AV EN TREDJEPARTS SIN NETTSIDE.

 

 

 

Intellectual Property Rights

The content on the Sefa website including without limitation, all text, graphics, images, photos, code, multimedia files, interactive service marks and logos are owned by or licensed to Sefa Helsesenter AS, and are subject to copyright and other intellectual property rights under international laws and international conventions.

The content on the Sefa website is provided to You as is for Your information and personal use only and may not be used, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any purpose whatsoever without the prior written consent of Sefa Helsesenter AS or as expressly provided herein.

You agree not to engage in the use, copying, or distribution of any of the content for any commercial purposes. If You download or print any content for personal use, You must retain all copyright and other proprietary notices contained thereon. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security related features of the Website or features that prevent or restrict use or copying of any content or enforce limitations on the use of the Sefa website or the content.

Payments

Stripe (www.stripe.com) is the exclusive authorized retailer for goods and services provided by Sefastore. All payments for goods on the Sefastore website are handled through Stripe.

 

Price changes

Sefa reserves the right to modify the price of Sefa products at any time. Such notice may be provided at any time by posting the changes to the Sefastore website or Sefa social networks.

 

Modifications to the website

Sefa reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Sefa website (or any part there of) with or without notice. Sefa shall not be liable to You or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of the Sefa website

 

Pricing Policy

Sefa products are sold at limited quantities and availabilities. We have done our best to display our items as accurately as possible on the Sefa website. Please be aware, variations in style, color, size, shape and look may occur.

 

Indemnify

By use of the Sefa website, you agree to indemnify and hold Sefa harmless from any claim or demand, as well as losses, expenses, damages and costs, resulting from any violation of these terms of service or any activity related to your account (including negligent or wrongful conduct).

 

Sefa IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY SORT INCURRED AS A RESULT OF ANY DEALINGS WITH ANY THIRD PARTY WEBSITE OR MERCHANT OR OPERATOR OF SUCH A THIRD PARTY WEBSITE.